Obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Provozovatel portálu Konfi.cz - společnost Hotel.cz a.s. se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00, Praha 9. Korespondenční adresa: Řeznická 7, 460 01 Liberec, telefon 222 539 539 email: info@Konfi.cz

1.2. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené Poskytovatelem prostor a zařízeních poskytujících konferenční prostory.

1.3. Poskytovatel prostor – vlastník/nájemce konferenčních prostor, poskytující Zákazníkovi služby dle inzerce na portálu Provozovatele.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Portálem Konfi.cz, Zákazníkem a Poskytovatelem prostor při realizaci zprostředkování poptávky pronájmu konferenčních prostor nabízených Poskytovatelem prostor na Webu Provozovatele.

2.2. Smluvní vztah mezi Portálem Konfi.cz a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí Obchodními podmínkami každého jednotlivého Poskytovatele prostor (dále jen "OP"), jenž jsou uvedeny v patičce rezervačního formuláře každého konkrétního Poskytovatele prostor. Tyto VOP se použijí vždy, pokud OP neobsahují úpravu jinou.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním formuláře. Portál Konfi.cz ověří u Poskytovatele prostor volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně prostor a služeb pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení objednávky Zákazníkem a Portálem Konfi.cz.

4.2. Cena služby

Cena služby je určována Poskytovatelem prostor. Portál Konfi.cz cenu služby nenavyšuje. Cena je závislá na vybraném termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v objednávce. Portál Konfi.cz před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně, po jejím schválení Zákazníkem dojde k závazné objednávce služeb. Ceny zobrazené u jednotlivých Poskytovatelů prostor jsou orientační a nejsou závazné do doby závazného potvrzení rezervace Portálem Konfi.cz.

4.3. Platební podmínky

Platba se provádí u Poskytovatele prostor. U některých rezervací a to zejména u skupinových rezervací je Poskytovatelem prostor nebo Portálem Konfi.cz požadována garance kreditní kartou nebo platba zálohy až do výše 100% ceny služeb. O garanci kreditní kartou nebo platbou dopředu je Zákazník informován v průběhu procesu potvrzení rezervace.

4.4. Zprostředkování komunikace

Poskytovatel prostor tímto souhlasí se zprostředkováním komunikace Portálem Konfi.cz (včetně jakéhokoli zpracování, ukládání, příjmu, přístupu k, nahlížení do a monitoringu komunikace Portálem Konfi.cz) a prohlašuje, že důkladně informuje své zaměstnance, zástupce a další osoby (a v souladu s platnými zákony od nich k tomu má souhlas) o využívání služby Zprostředkování komunikace, která je mu poskytována nebo je poskytována jeho jménem. Poskytovatel prostor souhlasí s tím, že nebude používat službu zprostředkování komunikace k odeslání nevyžádaných obchodních sdělení. Poskytovatel prostor plně odškodní Portál Konfi.cz za jakékoli nároky třetích stran nebo pokuty, vyplývající z nezákonného nebo neoprávněného používání služby zprostředkování komunikace pro vlastní účely Poskytovatele prostor.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. Storno podmínky určuje Poskytovatel prostor v OP. V případě, že Poskytovatel prostor nemá definované vlastní storno podmínky, je u garance platební kartou při nedojezdu účtována plná výše pronájmu. Pokud je rezervace zrušena (za zrušení rezervace se považuje písemné potvrzení Portálu Konfi.cz o zrušení rezervace) 24 a více hodin před původně plánovaným příjezdem hosta, není u garance platební kartou uplatněn žádný storno poplatek.

5.2. Zákazník je povinen informovat Portál Konfi.cz o všech změnách v rezervaci nebo jejím zrušení písemně.

5.3. Reklamace kvality prostor a služeb poskytnutých Poskytovatelem prostor se provádí přímo u Poskytovatele prostor.

5.4. Reklamace služeb Portálu Konfi.cz je možná písemně elektronicky na emailové adrese info@Konfi.cz nebo korespondenčně na adrese Konfi.cz a.s., Řeznická 7, 460 01 Liberec.

5.5. V případě rozporu storno podmínek ve VOP a v OP platí storno podmínky Poskytovatele prostor.

6. Osobní údaje

6.1. Zpracování osobních údajů

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Portál Konfi.cz je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen "Osobní údaje"). Portál Konfi.cz je správcem všech Osobních údaj, které zpracovává. Osobní údaje nebudou postoupeny žádné třetí straně kromě Poskytovatele prostor a společností majetkově spjatých s Portálem Konfi.cz. Poskytovatel prostor se stává správcem osobních údajů poté, co je přímo nebo nepřímo obdrží prostřednictvím technického zpracovatele. Zpracování Osobních údajů pro Portál Konfi.cz provádí zpracovatelé, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové adrese info@Konfi.cz.

6.2. Prohlášení o ochraně Osobních údajů a souborech cookie

Portál Konfi.cz používá soubory cookie a zpracovává Osobní údaje způsobem, který je popsán v samostatném dokumentu Prohlášení o ochraně soukromí na stránce https://www.konfi.cz/ochrana-soukromi-rmkt.

6.3. Zasílání obchodních sdělení

Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním doplňujících a dalších informačních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávky ubytování na stránkách Portálu Konfi.cz. Z příjmu těchto novinek se může kdykoliv odhlásit na stránce https://www.hotel.cz/unsubscribe/ i v každém jednotlivém informačním sdělení. Pokud se zákazník z příjmu doplňujících informačních mailů a novinek neodhlásí, máme oprávněný zájem se domnívat, že chce nadále dostávat nabídky podobné poptávanému prostoru.

6.4. Nahrávání telefonických hovorů

Zákazník souhlasí s tím, že všechny telefonní hovory jsou nahrávány z důvodu zkvalitňování služeb a pro zaznamenání souhlasu Zákazníka s VOP, OP a potvrzením objednávky. Svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří Zákazník tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s pracovníkem Portálu Konfi.cz.

7. Platnost a účinnost

7.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018

7.2. Platné znění těchto VOP je k dispozici v sídle Portálu Konfi.cz a je zveřejněno na webových stránkách www.Konfi.cz

0 prázdné